u bent nu hier: Deelnemen - Reglement

Reglement

Bij inschrijving verklaart de deelnemer van de Mh2d zich akkoord met onderstaande voorwaarden en reglement. Hij verklaart dit stipt na te leven:
 
 1. Deelname aan de Mh2d is voorbehouden aan geregistreerde deelnemers.
 2. De deelnemer is geregistreerd nadat de inschrijving definitief is. De inschrijving is definitief nadat het verschuldigde inschrijfgeld en de borg is geïncasseerd of (voor onze buitenlandse deelnemers) is bijgeschreven op de daarvoor aangewezen bankrekening.
 3. Voor Nederlandse deelnemers kan het inschrijfgeld en de borg uitsluitend en alleen betaald worden door het afgeven van een machtiging tot het éénmalig incasseren van het verschuldigde bedrag. Voor buitenlandse deelnemers dient het inschrijfgeld en de borg uiterlijk 30 dagen voorafgaand aan de datum waarop de Mh2d wordt verreden te zijn bijgeschreven op de daarvoor aangewezen bankrekening.
 4. Buitenlandse deelnemers ontvangen een e-mail met daarin nadere informatie omtrent het overmaken van het verschuldigde bedrag.
 5. De geïncasseerde of ontvangen inschrijfgelden en de borg zijn definitief en zullen nimmer teruggestort worden bij verhindering of afmelding tot deelname, of bij een door de overheid opgelegde afgelasting.
 6. Men kan slechts deelnemen met aan de dag van deelname gekoppelde kenmerken (bijv. stuurbord, polsbandje, rugnummer).. De uitgereikte kenmerken dienen met het nummer goed zichtbaar, aan het stuur van de fiets of het tenue te worden bevestigd, of goed zichtbaar te worden gedragen..
 7. Met de inschrijving verklaart de deelnemer dat hij/zij voor het volbrengen van de tocht voldoende gezond is en dat de tocht verreden wordt met een deugdelijke fiets. Onverminderd het bepaalde onder 15 is de organisatie nimmer aansprakelijk voor schade die voorvloeit uit het niet voldaan aan deze verklaring.
 8. Het karakter van de fietstocht is geen wedstrijd, maar een toeristische prestatietocht.
 9. Deelnemers gedragen zich volgens de verkeersregels en regels van goed fatsoen en hebben respect voor overige weggebruikers, voor de lokale bevolking, voor de natuur en het milieu. Zij deponeren afval in de daartoe bestemde afvalbakken.
 10. Deelnemers zijn zich volledig bewust van alle risico’s die deelname met zich mee kan brengen. Zij waken over hun eigen veiligheid en de veiligheid van overige weggebruikers.
 11. Deelnemers rijden voor eigen risico. Zij zijn gewone verkeersdeelnemers en zijn als zodanig gehouden aan de verkeersregels. Hieronder valt ook het naast elkaar fietsen. Dit is toegestaan met maximaal twee personen op voorwaarde dat dit geen hinder veroorzaakt en de verkeerssituatie dit toelaat.
 12. Het dragen van een valhelm is verplicht.
 13. Het gebruik van volgauto’s op de route is verboden.
 14. Deelnemers moeten onverwijld de aanwijzingen van de organisatie volgen.
 15. De organisatie is jegens deelnemers en derden in geen geval aansprakelijk voor ongevallen, materiële en immateriële schade en / of (ernstige) letselschade, waaronder schade als gevolg van overlijden.
 16. Deelnemers kunnen bij wangedrag van verdere deelname en deelname in komende jaren, worden uitgesloten. De uitsluiting kan niet alleen betrekking hebben op de organisatie georganiseerde tochten maar zich ook uitstrekken over door andere organisaties georganiseerde tochten. Organisaties van tochten hebben aangegeven elkaar te informeren over wangedrag van deelnemers en de personalia van deze deelnemers.
 17. Met Justitie in Maastricht is afgesproken dat de politie bij excessen tijdens de tocht repressief zal optreden.
 18. De organisatie zal desgevraagd de personalia van zich misdragende deelnemers aan de politie overhandigen.
 19. Bij (gedeeltelijke) afgelasting van het evenement, bijvoorbeeld door extreem slecht weer, een (mogelijk dreigende) epidemie/ziekte in een grotere frequentie dan normaal of welke oorzaak dan ook al dan niet op voorschrift/advies van (semi) overheidswege/organisaties, komen betaalde voorinschrijvingen niet voor restitutie in aanmerking. De organisatie is terzake nimmer aansprakelijk..
 20. Bij inschrijving geeft de deelnemer toestemming aan de organisatie van de Mergelheuvelland 2daagse om met enige regelmaat een nieuwsbrief over het evenement naar zijn/haar E-mail adres te versturen. De deelnemer kan zich hiervoor uitdrukkelijk afmelden.