Skip to main content

ALGEMENE DEELNEMERS VOORWAARDEN MERGELHEUVELLAND TWEEDAAGSE (Mh2d), versie 1.0 december 2023

Deelnemer verklaart onderhavige voorwaarden te hebben gelezen en begrepen. Deelnemer verklaart voorts door inschrijving volledig en onbezwaard akkoord te gaan met voorgenoemde voorwaarden en deze te allen tijde te zullen naleven.

Artikel 1 Deelname en inschrijving

1.1       Deelname aan de Mh2d is voorbehouden aan geregistreerde deelnemers voorzien van een door de organisatie uitgereikt geldig en duidelijk herkenbaar bevestigd stuurbord en rugnummer dan wel andere door de organisatie vereiste kenmerken.
1.2       De deelnemer is geregistreerd nadat de inschrijving definitief is. De inschrijving is definitief nadat het verschuldigde inschrijfgeld is geïncasseerd of (voor de buitenlandse deelnemer) is bijgeschreven op de daarvoor aangewezen bankrekening.
1.3       Het karakter van de fietstocht is geen wedstrijd, maar een toeristische prestatietocht welke verreden wordt op de openbare weg.

Artikel 2 Betaling

2.1       De geïncasseerde en/of ontvangen inschrijfgelden zijn definitief en zullen nimmer teruggestort worden bij verhindering en/of afmelding tot deelname door deelnemer.
2.2       Terugbetaling van inschrijfgeld is evenmin van toepassing in geval van een (door de overheid) opgelegde afgelasting dan wel een door de organisatie noodzakelijk geachte (extreme) omstandigheid.
2.3       De organisatie behoudt zich het recht voor om, zonder enige verplichting tot terugbetaling verschuldigd te zijn aan deelnemer de route en/of het evenement al dan niet gedeeltelijk aan te passen.

Artikel 3 Veiligheid en risico’s

3.1       Deelname is vrijwillig en voor eigen risico.
3.2       Deelnemer is zich ervan bewust en verklaart voldoende kennis te hebben kunnen nemen van het feit dat de routes van Mh2d obstakels en/of gevaarlijke afdalingen (kunnen) omvatten, leiden over verharde en/of onverharde wegen alsmede dat deelnemer grote hoogte verschillen moet overbruggen. Deelname vraagt daarom niet alleen om een goede gezondheid, uithoudingsvermogen en fietservaring maar ook om geschikt materiaal. Organisatie benadrukt dat deelname niet zonder enig (val)risico is. Organisatie raadt deelnemers, in geval van enige twijfel nadrukkelijk aan om voorafgaand aan deelname contact te leggen met een (sport)arts en/of fietsreparateur.
3.2       Uitgezonderd een aan Mh2d toe te rekenen omstandigheid, welke beperkt is tot het bepaalde onder artikel 5, Aansprakelijkheid behoort het bepaalde onder voorgaand lid nadrukkelijk tot het risico van deelnemer.
3.3       De deelnemer waakt over zijn eigen veiligheid en de veiligheid van overige weggebruikers.
3.4       Het dragen van een valhelm is, tijdens deelname aan een tocht onder alle omstandigheden, hieronder mede verstaan (on)voorziene onderbrekingen zoals rustpauze en/of materiaalpech verplicht.

Artikel 4 Verkeersregels, gedragsregels en aanwijzingen

4.1       Deelnemer heeft zich te allen tijde te houden aan de geldende wet- en regelgeving ten aanzien van verkeersregels en verkeerstekens van het land waar de route al dan niet gedeeltelijk wordt verreden.
4.2       De deelnemer gedraagt zich tevens volgens de regels van goed fatsoen en heeft respect voor overige weggebruikers, voor de lokale bevolking, voor de natuur en het milieu.
4.3       Deelnemer deponeert afval, waaronder fruitafval en/of andere etensresten uitsluitend in de daartoe bestemde afvalbakken. In geval van overtreding behoudt de organisatie zich het recht voor om deelnemer, conform het bepaalde in dit artikel per direct uit te sluiten van verdere deelname.
4.4       Het gebruik van volgauto’s op de route is verboden.
4.5       De deelnemer moet onverwijld de aanwijzingen van de organisatie dan wel verkeerregelaars dan wel lokale overheden waaronder politie opvolgen.
4.6       Organisatie behoudt zich het recht voor om, wanneer naar het oordeel van organisatie een deelnemer zich schuldig heeft gemaakt aan wangedrag dan wel handelt in strijd met de regels van goed fatsoen deelnemer per direct uit te sluiten van verdere (toekomstige) deelname en/of het evenemententerrein. Deelnemer zal in het voorkomende geval onverwijld verdere deelname en/of aanwezigheid op het evenemententerrein staken en zijn rugnummer alsmede zijn stuurbord op eerste verzoek overdragen aan organisatie. Deelnemer is zich ervan bewust dat organisatie voor zover zij dat noodzakelijk acht de gegevens van deelnemer overdraagt aan politie.

Artikel 5 Aansprakelijkheid

5.1       Organisatie is uitsluitend aansprakelijk voor de door deelnemer geleden zaakschade en/of personenschade (materiele schade, direct lichamelijk letsel) als gevolg van een aan Organisatie toe te rekenen omstandigheid. Voorgenoemde aansprakelijkheid van Organisatie is, alle omstandigheden beperkt tot het door verzekeraar van Organisatie uitgekeerde bedrag.
5.2       Organisatie is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade zoals inkomensderving, smartengeld en/of andere indirecte schade waaronder schade in verband met claims derden.

Artikel 6 Persoonsgegevens

 6.1       Deelnemer is zich ervan bewust en stemt er nadrukkelijk mee in dat tijdens het evenement door organisatie dan wel door organisatie ingehuurde derden foto’s en/of opnames kunnen maken welke door organisatie gebruikt kunnen worden voor promotionele doeleinden zoals social media. Organisatie verbindt zich voor de verwerking van persoonsgegevens aan de geldende wet- en regelgeving.

Artikel 7 Overige bepalingen

 7.1       Bij inschrijving geeft de deelnemer toestemming aan de organisatie van de Mergelheuvelland 2-daagse om met enige regelmaat een nieuwsbrief over het evenement naar zijn/haar E-mailadres te versturen. De deelnemer kan zich hiervoor uitdrukkelijk afmelden via de afmeldlink in de nieuwsbrief.

Artikel 8 Toepasselijk recht en geschillen

 8.1       Op deze voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van deze voorwaarden zullen zijn onderworpen aan het oordeel van een bevoegde rechter te Maastricht.